Erelonen

Vanaf de eerste afspraak bezorgen onze advocaten de cliënt alle details over de methode voor het berekenen van de erelonen en onkosten, evenals een juridisch informatieblad.

De erelonen, die vanaf het eerste mondelinge of schriftelijke consult kunnen worden aangevraagd, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren volgens het overeengekomen ereloontarief. Dit uurtarief varieert afhankelijk van de anciënniteit en specialisatie van de betrokken advocaten. Er kan ook rekening worden gehouden met andere criteria, waaronder het belang of de complexiteit van de zaak, alsmede de mate van urgentie van de situatie of de financiële draagkracht van de cliënt.

De betaling van een voorziening (voorschot op erelonen en onkosten) wordt gevraagd vóór de voltooiing van een dienst en volgens de voortgang van het dossier, waardoor de cliënt zijn advocatenhonoraria beter kan begrijpen.

In sommige gevallen kan een resultaatsvergoeding worden verstrekt tussen de advocaat en zijn cliënt op nader overeen te komen voorwaarden.

Uitgaven worden apart verantwoord. Ze omvatten in het bijzonder de kosten van bestanden, typen, fotokopieën, reizen….

Ten slotte kan van de klant ook worden verlangd dat hij de verschotten draagt.

Dit zijn de kosten die in rekening worden gebracht tegen kostprijs zoals de kosten die aan de griffie worden betaald, de kosten van deurwaarders, de honoraria van deskundigen,…

Als bijlage bij hun factuur van erelonen en onkosten bezorgen onze advocaten de cliënt een gedetailleerd overzicht van de verrichte diensten.

Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat de partij die de zaak verliest, kan worden veroordeeld tot betaling van een procedurele vergoeding die op forfaitaire en gedeeltelijke basis de kostenstaat van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij dekt.

Facturen uitgereikt door de advocaten van LEXABEL zijn contant betaalbaar.