Burgerlijke en professionele aansprakelijkheid

Onze competenties

Wij verlenen bijstand aan onze cliënten die de contractuele of niet-contractuele aansprakelijkheid van een derde partij of van een medecontractant willen inroepen of omgekeerd, wiens contractuele of niet-contractuele aansprakelijkheid wordt ingeroepen.
Contractuele aansprakelijkheid (artikelen 1147 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) vloeit voort uit een slechte uitvoering of een gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit een contract.
De niet-contractuele of delictuele aansprakelijkheid (artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) houdt de verplichting in om vergoeding te betalen voor schade die is veroorzaakt aan een derde partij die een fout heeft begaan, zelfs als deze zeer klein is, in causaal verband met de geleden schade. Deze aansprakelijkheid kan ook voortvloeien uit de fouten begaan door personen die zaken in bewaring hebben, hierbij inbegrepen dieren, alsook de instorting van een gebouw waarvan met eigenaar is.
Elke professionele of dagelijkse activiteit kan schade veroorzaken, daarom interveniëren we zowel bij professionals als bij particulieren.
We bieden onze cliënten juridische bijstand voor:

  • voor het onderzoek van het contract dat de verhoudingen tussen de partijen regelt om het toepasselijke rechtskader te bepalen en om eventuele niet-aansprakelijkheidsclausules of andere clausules
  • op te sporen die nuttig zijn om de situatie zo snel mogelijk op te lossen
  • het opsporen van het bestaan van een mogelijke fout begaan in de precontractuele fase
  • voor het opstellen van algemene voorwaarden of contracten om klanten beter te beschermen, in het bijzonder met betrekking tot beroepsaansprakelijkheid
  • de situatie die heeft geleid tot een schade van de kant van een cliënt of van een derde partij analyseren en het bestaan van een fout die oorzakelijk verband houdt met de beweerde schade verifiëren
  • om te bepalen of de overtreden verplichting een middel- of een resultaatsverbintenis inhoudt tijdens de minnelijke of gerechtelijke expertise die nodig is om de aansprakelijkheden te bepalen voor de evaluatie van de geleden schade
  • voor de evaluatie van de geleden schade
  • voor het onderzoek van verzekeringscontracten en in de stappen die ondernomen zijn bij de verzekeraar om de ten laste neming van een schadegeval te bekomen

Wij geven de voorkeur aan het zoeken naar een minnelijke oplossing waar mogelijk. Anders helpen we cliënten tijdens het gehele proces van procesvoering, zowel voor het opstellen van procedurestukken (dagvaarding, verzoekschrift, conclusies, …) als voor de tenuitvoeringlegging van de uitspraak.
Wij worden regelmatig geraadpleegd over de aansprakelijkheid van architecten, ondernemers, makelaars in onroerend goed, syndici, advocaten, deurwaarders, notarissen, accountants, bedrijfsleiders.

Ons team

Benoît de MONTPELLIER
Willem-Henri van RIJCKEVORSEL
Didier DONCK
David STRAET
Dominiek VANDENBULCKE