Openbare aanbesteidingen en overheidsopdrachten

Onze competenties

We verlenen bijstand en advies aan onze cliënten zowel bij het opstellen van hun offertes als bij het uitvoeren van de overeenkomst.
Wanneer de overheidsopdracht aan een andere inschrijver wordt toegekend, onderzoeken wij met de cliënt de mogelijke onwettigheid van deze beslissing en, indien dit het geval is, stellen wij de nodige beroepen in om de schorsing of de annulatie te bekomen. We vragen ook om vergoeding van de schade die de klant lijdt voor de hoven en rechtbanken wanneer de beslissing van de administratie onwettig is.
We helpen de overheid ook bij het opstellen van het lastenboek, bij de keuze van kwalitatieve selectiecriteria en gunningscriteria, een gebied waarin we een bepaalde knowhow hebben ontwikkeld en bij de keuze van de wijze van toekenning (openbare inschrijving, aanbesteding, procedure van gunning door onderhandelingen). We verlenen ook bijstand bij het opstellen van de motivering van de gunningsbeslissing en bij het verdedigen van deze beslissing in rechte.
We verlenen ook bijstand aan onze cliënten bij publiek-private samenwerkingen, concessiecontracten en voor domaniale concessies.

Ons team

Michaël PILCER
Nicolas de BONHOME